سلب مسئولیت وب سایت

اطلاعات موجود در این وب سایت تنها برای مقاصد اطلاعات عمومی می باشد. این اطلاعات توسط فرسیکا فراهم شده است؛ هرچند ما تلاش خود را برای به روز نمودن و صحت اطلاعات خواهیم نمود, اما ما مسئولیت و ضمانتی به هرشکل, صریح یا ضمنی در قبال کامل بودن, دقت, قابل اعتماد بودن, مناسب بودن و در دسترس بودن وب سایت یا اطلاعات, محصولات, خدمات و یا گرافیک موجود در وب سایت را در هر زمینه ای نمی نماییم. هرگونه وابستگی یا استفاده شمابه اطلاعات, منوط به مسئولیت شخص شما می باشد.
ما هیچ مسئولیتی در قبال از دست دادن یا آسیب دیدن را به هر شکل مستقیم یا غیر مستقیم در راستای استفاده از این وب سایت, نداریم .
از طریق این وب سایت شما امکان پیوند و ارتباط با سایر وب سایت ها را دارید که تحت کنترل فرسیکا قرار نداشته و ما کنترلی بر محتوا و در دسترس بودن آنها نداریم.وجود این پیوندها لزوما به معنای تایید دیدگاه ها و موارد مندرج در آنها نیست.
تمام تلاش ما در راستای در دسترس بودن وب سایت و صحت کارکرد آن است. به حال, فرسیکا مسئولیتی در قبال در دسترسی نبودن موقت وب سایت به علت مشکلات فنی که خارج از حیطه کنترل ما باشد, ندارد.