حق بازنشر

این وب سایت و محتوای آن تحت قانون مالکیت مادی و معنوی قرارداشته و متعلق به فرسیکا می باشد.
هرگونه بازنشر یا توزیع مجدد تمام یا بخشی از محتویات وب سایت به هر شکل ممکن بجز در شرایط زیر ممنوع می باشد:
  • چاپ و یا ذخیره محتویات فقط برای استفاده شخصی و غیر تجاری مجاز می باشد
  • استفاده از محتویات وب سایت در سایر منابع تنها در صورت ذکر این وب سایت به عنوان منبع آن مجاز می باشد

شما بجز با مجوز کتبی ما اجازه استفاده تجاری یا توزیع محتویات وب سایت را ندارید. همچنین اجازه انتقال یا ذخیره محتویات را در هر وب سایت دیگر و یا به هر شیوه بازیابی الکترونیکی ندارید.